Categoria: Dialetto e tradizioni

Scopri di più

Approndisci sezione:

Set 30
Martidé dòg Agöst

Martidé dòg Agöst. (Martedì 12 Agosto.) ————- Nu t’arènd…

Set 30
Vèner vintizínc ad Lói arcurdèma quèlch vèc paragòun

Vèner vintizínc ad Lói arcurdèma quèlch vèc paragòun. (Venerdì 25 Luglio ricordiamo…

Set 30
Oz l’è sabèt víntísè ad Lói e andèm a ròda lèbra

Oz l’è sabèt víntísè ad Lói e andèm a ròda lèbra. (Oggi è sabato 26 Luglio e…

Set 30
Lundé, vintòt ad Lói, prùvéma a dí qualcòsa dl’amicizia

Lundé,vintòt ad Lói,prùvéma a dí qualcòsa dl’amicizia. (Lunedì,28…

Set 30
L’è martidé vintinòv ad Lói; zcuréma ancóra ad matrimòni

L’è martidé vintinòv ad Lói;zcuréma ancóra ad matrimòni. (È martedì 29…

Set 30
Òz l’è e mércul, trénta ad Lói, zarchéma ad nu infraidè dàfàt e riflétéma sóra quèlch”vèc détt”

Òz l’è e mércul,trénta ad Lói,zarchéma ad nu infraidè dàfàt e riflétéma sóra…

Set 30
Giuvidé tréntún ad Lói més clà sumigliè pió ma l’àutón che ma l’instèda

Giuvidé tréntún ad Lói més clà sumigliè pió ma l’àutón che ma l’instèda.…

Set 30
Lundé quatre Agöst, l’è un més ancora dèbul, sperèma che us rinforza prèst

Lundé quatre Agöst,l’è un més ancora dèbul,sperèma che us rinforza prèst!.…

Set 30
Martidé zinch Agöst; e tèimp l’è ancóra variàbil, spèréma bèin

Martidé zinch Agöst;e tèimp l’è ancóra variàbil,spèréma bèin!. (Martedì 5…

Set 30
Mércul sé Agöst

Mércul sé Agöst. (Mercoledì 6 Agosto. ———— Per avé un prestit…

Set 30
Giuvidé sét Agöst

Giuvidé sét Agöst. (Giovedì 7 Agosto.) —————-…

Set 30
Vènèr òt Agöst

Vènèr òt Agöst. (Venerdì otto Agosto.) ———— L’è fèzli…

Set 30
Sabèt nòv Agöst

Sabèt nòv Agöst. (Sabato nove Agosto.) ————— I vèrb piò…

Set 30
Dmènga diés Agöst

Dmènga diés Agöst. (Domenica 10 Agosto.) ———— Admèn…